Skip to content

Document Header

תקנון האתר

1.השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון אתר זה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי התקנון, מעיד על הסכמה חד משמעית של המשתמש לתנאי התקנון והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם.

2. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

3.החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה ,בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחראיות מצדה והשינוי יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר.

4. הגדרות:
4.1 " החברה"-חברת מ.ה.ל-מ.ד.ד בע"מ ו/או מי מטעמה
4.2 "משתמש" ו/או "גולש"-כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ועושה בו שימוש בין כלקוח קיים ,בין כלקוח פוטנציאלי ובין כגולש מזדמן ,באמצעות כל סוג של כלי תקשורת (בין אם באמצעות כל סוג של מחשב או מכשיר טלפון סלולרי או טבלת וכו' וכד') ובכל אמצעי או דרך גישה אחרים
4.3"אתר"-אתר www.mahalcenter.co.il
4.4 "מידע" ו/או "תכנים"- כל חומר ו/או מידע ו/או עצות ו/או טיפים ו/או נתונים ו/או אודיו ו/או טקסטים ו/או וידאו ו/או צילומים ו/או מכתבי תודה ו/או סיפורים אישיים ו/או מידע ו/או פרסומים ו/או לוגו ו/או סימני מסחר ו/או גרפיקה ו/או תכנים ו/או תמונות ו/או תמונות סטילס /או ציור ו/או שרטוט ו/או רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל או כל ריכוז תכנים דיגיטליים בדרך שיש בה כדי לייצור ייחודיות כלשהי.

.5 תנאי שימוש בתכנים ומידע:
5.1 המשתמש מתחייב שלא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל ,לא יצלם ,לא יעתיק ולא ידפיס כל מידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא. כמו כן מתחייב המשתמש כי לא יאפשר ,בין במישוריו ,ובין בעקיפין ,בין בתמורה ובין לא בתמורה ,את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
5.2 ידוע לגולש כי כל שכפול ,פרסום, העתקה ,שידור, משלוח, הפצה של מידע המאוחסן באתר אסור בהחלט, אלא אם קיבל לכך אישור בכתב מהחברה.
5.3הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו ,כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט
5.4 מבלי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לרשותה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מהמשתמש/גולש גישה לאתר החברה ,וזאת ולפי שיקול דעתה מוחלט ובלעדי , במקרה של הפרה איזה מין התנאים המפורטים באתר זה.

6.הגבלת אחראיות:
6.1 באתר מתפרסם מידע מגוון ,הכולל תכנים, תמונות, סרטונים, , ידיעות, טבלאות, כתבות ,נתונים וכדומה .המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה אינה אחראית למהות התכנים ,איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו.
האחראיות לבדיקת נכונות ודיוק של החומרים המופעים באתר בכללותו הינה על המשתמש ועליו בלבד.
6.2 המשתמש מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שלמרות שהחברה והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל הניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש, והחברה והאתר לא יישאו באחראיות כלשהי בעניין.
6.3 למען הסר ספק, המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף ליעוץ מקצועי או בדיקה קפדנית מול הרשות/ הגורם האחראי, תוך התייחסות לפרטים העובדתיים של כל מקרה וכל אדם לגופו. כל המידע הנכלל באתר הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואינו בגדר חוות דעת מקצועית ו/או יעוץ משפטי מכל סוג שהוא. על המשתמש לקבל חוות דעת מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע באתר. החברה והאתר אינם נושאים באחראיות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר.
6.4 המידע המתפרסם באתר עלול לכלול הפניות לאתרים נוספים באינטרנט .החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו ומהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
6.5 החברה אינה נותנת חסות או מביעה עמדה או כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות ,הבעות עמדה ,עצות או כל מידע אחר המוצג באתר בין על ידה ובין על ידי גורמים מטעמה. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות ,הבעות עמדה ,עצות או כל מידה אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית
6.6 החברה והאתר אינם אחראים במפורשות או מכללא לגבי המידע והחומר המצוי באתר, לגבי החומר ,המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או מהאתר, לגבי כל מוצר, שירותים ואו תוכנה שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר ,לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר ,לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
6.7 בשום מקרה החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה מן השימוש באתר או כל אינפורמציה המופיעה בו, לרבות אובדן רווח, צפוי או בלתי צפוי על ידי הצדדים, בין אם הפרת הסכם, עילה נזיקית (לרבות רשלנות), או כל עילה אחרת.
6.8כמו כן ,אך לא רק ,מצהיר בזאת המשתמש כי החברה ומי מטעמה והאתר הינם משוחררים מכל אחראיות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה ו/או האמור בסעיף 6.7,שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר

7.זכויות יוצרים וקניין רוחני
7.1 חלקים שונים מהמידע (כפי שהוגדר בסעיף הגדרות),מוצג באתר בהתאם להסכמים בין חברה לבין צדדים שלישיים .זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצדדים שלישיים ,שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לערוך, לשכפל, להפיץ ,לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע או חלק ממנו או לעשות כל שימוש מסחרי ולא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מהחברה מראש ובכתב.
7.2זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו ,כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע ,פטנטים, הידע, מידע סודי ואיסוף מידע של הגולשים ,הינו בבעלותה ו/או בשליטה בלעדית של החברה או בבעלות מורשים מטעמה אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.
7.3 כל סימני המסחר המופעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק ,אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב.

8.קישוריות
8.1 באתר יכולות להופיע קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים באינטרנט, שאינם החברה.
8.2 אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה ,הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים ,אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר)משותף של החברה ושל צד שלישי ,אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות ,במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות.
8.3 קישורית לאתר שאינו החברה , אינה מעידה על כך כי החברה ,אחראית ו/או מיודעת ו/או שולטת על תכנים באתר של הצד השלישי, והחברה לא תישא באחראיות כלשהי לגבי תכנים אלה.
8.4אמנת הפרטיות של האתר אליו מפנה הקישור לא חייבת להיות זהה לאמנת הפרטיות של אתר החברה. קראו בעיון את אמנת הפרטיות של האתר אליו מובילה הקישורית .החברה איננה אחראית למדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת מידע של אתרים אלה.

9.מדיניות פרטיות
9.1 מדיניות פרטיות זו מגדירה כיצד אנו שומרים על פרטיות המשתמשים והמידע שהם מוסרים באתר האינטרנט של החברה ואילו שימושים החברה יכולה לעשות בנתונים שהמשתמש מוסר לנו ושנאספים עליו ו/או על אחרים שאת פרטיהם מסר המשתמש ,באמצעות האתר.
9.2 מדיניות פרטיות זו יכולה להשתנות מעת לעת בהתאם לצורך והשינויים בחוק ובאחראיות המשתמש לוודא מעת לעת שהשינויים מקובלים עליו .
9.3 החברה והאתר רשאים לאסוף למאגר המידע של החברה ,את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש /המשתמש על עצמו ו/או על אדם אחר ,באתר החברה .
9.4 במידה והמשתמש/הגולש מספק לנו מידע על אנשים אחרים ,עליו ליידע אותם מראש על כך ולקבל את הסכמתם לכך. החברה לא תישא באחראיות כלשהי כלפי מי מהצדדים .
9.5 החברה והאתר רשאים להשתמש במידע שנמסר על ידי המשתמש על עצמו או על אחר לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה כולל מחקרי שוק וסקרים, ליצירת קשר עם המשתמש בנוגע לפרסום ושיווק שירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים איתם נמצאת החברה בקשר, הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, חיובים וגביה, המשכיות עסקית ,שמירת רשומות ומסמכים בין היתר עבור פניות עתידיות, מעת לעת אנו עשויים לפנות אליך למטרות שירות לקוחות תוך שימוש במידע שמסרתה ,כמו כן אנו אוספים מידע סטטיסטי אנונימי בעזרת מערכות ותוכנות שונות בין השאר לצורך מטרות שיווקיות ,ניתוח קמפיינים פרסומיים , במטרה לשפר את האתר ולייעל את הקשר עם לקוחות פוטנציאלים.
9.6 החברה רשאית להשתמש במידע כדי לייצור קשר עם המשתמש ו/או הגולש שפרטיו הועברו לחברה, באמצעות משלוח דוא"ל,SMS,פקס, דואר ישראל ,טלפון נייד ו/או טלפון ביתי ,תוכנות מסרים מיידים ועוד ,לכל אחת מהמטרות שפורטו לעיל .
9.7 המשתמש מסכים לכך שהחברה יכולה להעביר מידע לחברות אחרות, לספקים ולשותפים עסקיים אחרים לצורך פרסום ושיווק.
9.8 החברה רשאית להעביר מידע במסגרת מכירת העסק כבר משלב משא ומתן על מכירה כזו, ובמסגרת מיזוג או ארגון מחדש, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקי החברה .מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות שימוש במידע כפי שחלות על החברה.
9.9במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר את השירות. באפשרות המשתמש לסרב לקבל קבצי עוגיות על ידי הגדרה מתאימה בדפדפן האינטרנט ,אך פעולת החסימה עשויה למנוע ממנו ליהנות ממלוא היתרונות של האתר. המשתמש גם רשאי למחוק קבצים אלו בכל עת.
9.10 החברה תעשה כל שביכולתה על מנת להגן על המידע שברשותה כנגד חדירה בלתי מורשת אל המידע הנ"ל. לצורך זה החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט. למרות האמור ,קיים סיכוי של חדירה למאגרי הנתונים.
החברה ומי מטעמה והאתר משוחררים בזאת מכל אחראיות ולא יישאו באחראיות כלשהי בגין פגיעה בפרטיות ,העברת נתונים, גרימת נזק עקב חדירה בלתי מורשת כאמור והעברת נתונים ומידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.
9.11 לעתים החברה תציע למשתמש לקבל מידע בדואר רגיל, בפקס במוקד טלפוני או בדואר אלקטרוני. החברה נוקטת אמצעי אבטחה שונים כדי לוודא שהמידע אודותיו יימסר רק לו, אך אבטחה יעילה תלויה גם בצד השני. אנו ממליצים למשתמשים לנקוט באמצעי אבטחה נוספים (כגון שימוש במערכות אבטחה של מערכות הפעלה במחשב ,התקנת תוכנות אנטי וירוס, התקנת עדכונים זמינים וכו' וכד') לצורך שמירה על פרטיותם והעברת המידע ללא פגיעה בסודיות.
9.12המשתמש מצהיר כי החברה ומי מטעמה והאתר ,אינם אחראים ולא יישאו באחראיות כלשהי בגין וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או הפרעות בתקשורת האינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת ,כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.
9.13 בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א -1981,סעיפים 13-14,עומדת לרשות המשתמש הזכות לעיין במידע אודותיו המצוי ברשות החברה ואשר הועבר אליה באמצעות האתר וכן באפשרותו לתקן את המידע ,במידע וימצא כי אינו נכון ,שלם או מדויק. המשתמש יכול לממש זכות זו על ידי פנייה לחברה בימים א'-ה' בין השעות 8-16 בטלפון 1599-500-337.
9.14 החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש/גולש או אודות השימוש שלכם באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות מהמשתמש/הגולש אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי:
1. לציית לדרישות הדין או לקיים הליך משפטי
2. להגן על זכויותיה של חברה
3. לאכוף את תנאי השימוש
4. להגן על המשתמש/ הגולש במקרה חירום

10.עדכונים ושינויים
10.1 החברה רשאית לבצע שינויים ו/או עדכונים בתקנון האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת והשינוי יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר.
10.2השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיות כפוף לאמור בתקנון בכל עת, ובאחריותו לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתקנון האתר
10.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה ,בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחראיות מצידה
10.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר ,לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, מבנהו, השירותים המוענקים במסגרתו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות סגירת האתר כליל ללא מתן כל הודעה מוקדמת-והכל מבלי שלגולש תהא דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ומי מטעמה.

11.אחראיות ושיפוי
11.1. חרף המאמצים שעושה החברה על מנת להבטיח את התקינות האתר, החברה אינה מתחייבת שהגלישה באתר תהא רציפה וללא הפרעות ו/או תהא חסינה מפני חדירה של גורמים שאינה מורשים.
11.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 11.1. לעיל החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ן/או אובדן ו/או חסרון כיס שייגרם לך כתוצאה מהגלישה באתר ו/או השימוש בתכנית ו/או בשירותים. גלישתו של משתמש ו/או גולש באתר מהווה את הסכמתם לכך כי החברה פטורה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.
11.3. שימוש המשתמש/הגולש באתר זה, וכל חומר שיוריד ממנו יפורש בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
11.4. כל המחלוקת שתתגלה בין הצדדים תובא אך ורק בפני בית המשפט בעל הסמכות באשדוד, אשר יהיה בעל הסמכות הבלעדית.


Primary Sidebar

Secondary Sidebar

 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות